\z
Flash Vijesti
You are here: Home / ARHIVA / Iz Ministrastva manjina porucuju, napad na Behiju Ramovic ne smije proci nekaznjeno

Iz Ministrastva manjina porucuju, napad na Behiju Ramovic ne smije proci nekaznjeno

Mi­ni­star­stvo za ljud­ska i ma­njin­ska pra­va naj­o­štri­je je osu­di­lo na­pad na pred­sjed­ni­cu žen­ske RAE mre­že „PR­VA“ Be­hi­ju Ra­mo­vić, ko­joj je u no­ći iz­me­đu po­ne­djelj­ka i utor­ka ka­me­no­van pro­zor iz­najm­lje­ne ku­će u Pod­go­ri­ci. Ka­ko se na­vo­di u sa­op­šte­nju, mi­ni­star­stvo osu­đu­je sva­ko na­sil­ni­štvo i po­ku­šaj za­stra­ši­va­nja gra­đa­na zbog nji­ho­vih pri­pad­no­sti raz­li­či­tim gru­pa­ma lju­di ili an­ga­žo­va­nja u nji­ho­voj ak­tiv­no­sti.

Ako je raz­log na­pa­da i za­stra­ši­va­nja go­spo­đe Be­hi­je Ra­mo­vić njen an­ga­žman u una­pre­đe­nju po­lo­žnja­ja i so­ci­jal­noj uklju­če­no­sti Ro­ma u cr­no­gor­sko dru­štvo, in­ci­dent je ti­me još bru­tal­ni­ji jer go­spo­đa Ra­mo­vić, kao du­go­go­di­šnja sa­rad­ni­ca mi­ni­star­stva za ljud­ska i ma­njin­ska pra­va je po­ka­za­la vo­lju, sprem­nost i zna­nje na ovim hu­ma­nim po­slo­vi­ma – pi­še u sa­op­šte­nju.
Mi­ni­star­stvo je ape­lo­va­lo na nad­le­žne dr­žav­ne or­ga­ne da se kriv­ci što pri­je ot­kri­ju i pro­ce­su­i­ra­ju.
Van­dal­ski na­pad do­go­dio se oko 01 sa­ti i 15 mi­nu­ta po­sli­je po­no­ći dok je Ra­mo­vi­će­va spa­va­la u ku­ći sa svo­jom ma­lo­ljet­nom kćer­kom. Ka­me­ni­ca ko­jom je ga­đan pro­zor od stra­ne ne­po­zna­te oso­be od­ni­je­ta je u Fo­ren­zič­ki cen­tar na vje­šta­če­nje u Da­ni­lov­gra­du, a po­li­ci­ja je u uto­rak oba­vi­la uvi­đaj na li­cu mje­sta. Na­pad na ak­ti­vist­ki­nju pro­tiv pri­sil­nih bra­ko­va i ra­ne uda­je me­đu Rom­ki­nja­ma osu­di­lo je i Cen­tar za rom­ske ini­ci­ja­ti­ve. Iz­vr­šna ko­or­di­na­tor­ka ove or­ga­ni­za­ci­je Fa­na De­li­ja sa­op­šti­la je da je ovaj in­ci­dent „di­rekt­na po­ru­ka svim rom­skim i egip­ćan­skim ak­ti­vist­ki­nja­ma da sta­nu sa pri­čom ko­ja raz­ot­kri­va ne­ga­tiv­ne po­sle­di­ce pri­sil­nih i ugo­vo­re­nih bra­ko­va.“
Rom­ske i egip­ćan­ske ak­ti­vist­ki­nje sa te­ri­to­ri­je Cr­ne Go­re oštro osu­đu­ju na­pad na pred­sjed­ni­cu žen­ske RAE mre­že i pod­sje­ća­mo da je ovo ne­do­pu­stiv na­čin po­na­ša­nja u jed­nom de­mo­krat­skom dru­štvu – oci­je­ni­la je De­li­ja.
Po­vod za na­pad Ra­mo­vi­će­va vi­di u svom du­go­go­di­šnjem ra­du na za­šti­ti žen­skih i dje­či­jih pra­va, te jav­noj pro­ziv­ci rom­skih li­de­ra od nje­ne ko­le­gi­ni­ce u po­ne­dje­ljak uju­tro u me­di­ji­ma. Na­i­me, nje­na ko­le­gi­ni­ca je go­stu­ju­ći u jed­noj te­le­vi­zij­skoj emi­si­ji na jav­nom ser­vi­su pro­zva­la rom­ske li­de­re op­tu­žu­ju­ći ih da su glav­na pri­jet­nja Rom­ki­nja­ma i Egip­ćan­ka­ma u bor­bi pro­tiv pri­slil­nih bra­ko­va.
Žen­ska RAE mre­ža i Cen­tar za rom­ske ini­ci­ja­ti­ve od sep­tem­bra spro­vo­de pro­je­kat pro­tiv pri­sil­nih bra­ko­va i ra­ne uda­je Rom­ki­nja i Egip­ćan­ki, ko­ji fi­nan­si­ra ame­rič­ka am­ba­sa­da. Ovim me ne­će za­u­sta­vi­ti i ne­ću na ova­kav na­čin pre­sta­ti sa mo­jim ra­dom – po­ru­či­la je Ra­mo­vi­će­va, do­da­ju­ći da sum­nja ko je na­ru­čio van­dal­ski na­pad, ali da ne že­li da ime­nu­je po­je­din­ce.
To su rom­ski mu­ški li­de­ri ko­ji su pri­je­ti­li i ra­ni­je me­ni i mo­joj ko­le­gi­ni­ci. Gla­sno i bez ta­bua pri­ča­mo o pro­da­ji rom­skih i egip­ćan­skih dje­voj­či­ca, a oči­gled­no da je to ne­ko­me za­sme­ta­lo, ta­ko da sam i ra­ni­je do­bi­ja­la „po­ru­ke“ u smi­slu „da će me smi­ri­ti i ko sam ja da mi­je­njam rom­ske za­ko­ne, tra­di­ci­ju i obi­ča­je“ na­po­mi­nje ona.

De­li­ja je oci­je­ni­la da je ovaj na­pad na Ra­mo­vi­će­vu „ne­do­pu­stiv na­čin po­na­ša­nja u jed­nom de­mo­krat­skom dru­štvu“ i da „pri­mi­ti­vi­zam i ne­či­ja ba­ha­tost po­ka­zu­ju da su ne­ki lju­di sprem­ni na sve ka­ko bi pri­kri­li i pod­u­pi­ra­li po­gre­šne sta­vo­ve ne­ga­tiv­ne tra­di­ci­je“.
Na­pad na Be­hi­ju Ra­mo­vić je na­pad na slo­bo­du iz­ra­ža­va­nja, na dru­ga­či­je mi­šlje­nje, na de­mo­kra­ti­ju i ne­što sa či­me se ne sa­mo in­sti­tu­ci­je ne­go i Cr­na Go­ra kao dru­štvo tre­ba iz­bo­ri­ti – za­klju­či­la je ona.

Pred­sjed­nik Na­ci­o­nal­nog Sa­vje­ta Ro­ma i Egip­ća­na Isen Ga­ši ape­lo­vao je na Ra­mo­vi­će­vu da „ime­nom i pre­zi­me­nom iden­ti­fi­ku­je po­jed­nce u ko­je sum­nja, jer bi to bi­lo ko­ri­sno za sve nas, ali i zbog cr­no­gor­ske jav­no­sti“. Ga­ši je po­ru­čio da ako ne­ko od li­de­ra za­jed­ni­ce sto­ji iza ovog na­pa­da, mo­ra bi­ti pro­zvan ime­nom i pre­zi­me­nom jer, ka­ko na­vo­di, bi­će po­šte­đe­ni svi oni ko­ji se ča­sno i po­šte­no za­la­žu za afir­ma­ci­ju i za­šti­tu pra­va Ro­ma i Egip­ća­na.

Ovom pri­li­kom že­li­mo jav­no da po­ru­či­mo Be­hi­ji Ra­mo­vić da će ima­ti na­šu mak­si­mal­nu po­dr­šku u ovom pro­ce­su, ka­ko mo­ral­nu, ta­ko i sva­ku dru­gu po­dr­šku, jer smo i mi ite­ka­ko za­in­te­re­so­va­ni da se pro­na­đe i iden­ti­fi­ku­je vi­nov­nik ovog zlo­či­na.Či­nje­ni­ca je da ne po­sto­ji ko­lek­tiv­na kri­vi­ca, već is­klju­či­vo po­je­di­nač­na i za­to je neo­p­hod­no iz­ni­je­ti pre­ci­zne i ja­sne in­for­ma­ci­je ka­ko bi se olak­ša­la is­tra­ga is­tra­žnih i sud­skih or­ga­na, po­ru­čio je on.

Država da reaguje

Po­zi­tiv­na Cr­na Go­ra po­zva­la je nad­le­žne dr­žav­ne or­ga­ne da što hit­ni­je spro­ve­du efi­ka­snu i dje­lo­tvor­nu is­tra­gu ra­di ot­kri­va­nja i ka­žnja­va­nja po­či­ni­o­ca i da o pre­u­ze­tim ak­tiv­no­sti­ma oba­vi­je­sti jav­nost. Po­sla­ni­ca ove par­ti­je Azra Ja­sa­vić na­gla­si­la je da zbog dvo­stru­ke dis­kri­mi­na­ci­je ko­ju tr­pe, rom­skim že­na­ma je dr­ža­va du­žna pru­ži­ti pu­nu po­dr­šku na pu­tu nji­ho­ve in­te­gra­ci­je u cr­no­gor­sko dru­štvo.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Можете користити ове HTML ознаке и атрибуте: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top