\z
Flash Vijesti
You are here: Home / ARHIVA / ERRC upozorava na poražavajući položaj: Romi bez vode i toaleta

ERRC upozorava na poražavajući položaj: Romi bez vode i toaleta

Ve­li­kom bro­ju Ro­ma u Evro­pi i da­lje je us­krać́en ili ugro­žen pri­stup pit­koj vo­di i ka­na­li­za­ci­ji, kon­sta­tu­je se u iz­vje­šta­ju Evrop­skog cen­tra za pra­va Ro­ma (ERRC) iz Bu­dim­pe­šte. ERRC je ob­ja­vio iz­vje­štaj „Žeđ za prav­dom: Evrop­skim Ro­mi­ma onemo­gu­ćen pri­stup či­stoj vo­di i ka­na­li­za­ci­ji”, u či­joj iz­ra­di je uče­stvo­va­la NVO 35mm, čla­ni­ca NVO Gra­đan­ska ali­jan­sa. Iz­vje­štaj na­gla­ša­va šo­kant­ne raz­li­ke između Ro­ma i osta­lih lju­di u pri­stu­pu vo­di.

Iz­vje­štaj re­zi­mi­ra is­tra­ži­va­nje ko­je je spr­o­veo ERRC u pe­ri­o­du od 2014. do 2016. go­di­ne, a ko­je je ob­u­hva­ti­lo 93 rom­ska na­se­lja u Al­ba­ni­ji, Fran­cu­skoj, Ma­đar­skoj, Ma­ke­do­ni­ji, Mol­da­vi­ji, Cr­noj Go­ri i Slo­vač­koj.
Čak i u dr­ža­va­ma i re­gi­o­ni­ma gdje su do­stup­ne uslu­ge si­gur­nog vo­do­snab­di­je­va­nja i ka­na­li­za­ci­je sko­ro sva­kom ne-rom­skom do­ma­ćin­stvu, is­tra­ži­va­či su ot­kri­li da se rom­ska po­pu­la­ci­ja i da­lje če­sto si­stem­ski dis­kri­mi­ni­še pri­li­kom pri­stu­pa ovim osnov­nim uslu­ga­ma. Na is­tra­že­nim lo­ka­li­te­ti­ma, Ro­mi ko­ji ži­ve u za­kon­skim naseljima ni­je­su ma­nje vje­ro­vat­no li­še­ni vo­de ne­go oni u ne­zva­nič­nim mje­sti­ma. U vi­še od po­lo­vi­ne po­sje­će­nih mje­sta (52,69 od­sto), naj­bli­ži iz­vor vo­de bio je uda­ljen vi­še od 150 me­ta­ra.

Na ne­kim mje­sti­ma, Ro­mi su bi­li pri­si­lje­ni da ho­da­ju po ne­ko­li­ko ki­lo­me­ta­ra ka­ko bi pri­stu­pi­li vo­di. Uda­lje­ni iz­vo­ri vo­de pred­sta­vlja­ju ve­li­ki ri­zik za zdra­vlje zbog nedovolj­ne sa­na­ci­je na­vo­di se u iz­vje­šta­ju.
Da bi do­šli do vo­de, vi­še od 40 od­sto is­pi­ta­nih Ro­ma tre­ba da pre­đe opa­san put. Ro­mi če­sto tre­ba da pre­ska­ču ogra­de i zi­do­ve, pre­la­ze auto­pu­te­ve, pre­la­ze pre­ko pri­vat­ne imo­vi­ne ili se su­o­če sa psi­ma lu­ta­li­ca­ma ka­ko bi do­šli do vo­de za dnev­nu po­tro­šnju.
Ne­čo­vječ­no i po­ni­ža­va­juć́e je ži­vje­ti da­nas bez vo­de i to­a­le­ta u Evro­pi. Dr­ža­ve mora­ju da usvo­je za­ko­ne ko­ji eks­pli­cit­no pri­zna­ju ljud­sko pra­vo na vo­du i kanalizaci­ju i osi­gu­ra­ju da svi uži­va­ju jed­nak pri­stup vo­di – re­kao je Đor­đe Jovanović́, pred­sjed­nik ERRC-a.
M.S.

 

Izvor: Dan

31.08.2017.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Можете користити ове HTML ознаке и атрибуте: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top