\z
Flash Vijesti
You are here: Home / ARHIVA / Obrazovanjem put do šire zajednice i integracije

Obrazovanjem put do šire zajednice i integracije

Održavanje konferencije Inkluzija djece romske populacije u sistemu predškolskog obrazovanja, od vrtića do fakulteta, koja se realizuje u okviru projekta ,,Doprinos socijalnoj inkluziji Roma – put do brže integracije u lokalnu zajednicu”, još jednom je skrenulo pažnju na brojne probleme koje imaju pripadnici ovog naroda. Organizator programa je Bjelopoljski demokratski centar, a projekat ima za cilj da doprinese stvaranju uslova za bržu socijalnu inkluziju Roma u društvene procese kroz podsticaj korišćenja servisa za podršku socijalne zaštite.

Svjesni smo činjenice da se realizacijom jednog projekta ne može riješiti problem sa kojim se suočava ova marginalizovana populacija već da je to posao koji zahtijeva umrežavanje i koordinaciju svih institucija te iz tog razloga smo danas ovdje da damo odgovore na brojna pitanja iz oblasti obrazovanja, jer nema nijednog Roma sa završenom srednjom školom, ili studenta  kazao je Zdravko Janjušević, izvršni direktor BDZ. On je dodao da za bolji status Roma najprije treba sprovesti istraživanja o njihovom položaju i analizirati njihove potrebe. Treba izraditi prvu fazu Lokalnog plana za integrisanje Roma u Bijelom Polju 2018-2020.

Mora se sprovesti kampanja uključivanja starih i romske djece sa smetnjama u razvoju u odgovarajuće ustanove socijalne zaštite, realizovati emisiju o socijalnoj inkluziji i položaju Roma u društvu i obilježiti Svjetski dan Roma. Tako ćemo doprinijeti poboljšanju trenutnog položaja Roma koji žive u Bijelom Polju   kazao je Janjušević.

Međutim, dodao je on, ne postoji volja države da stimuliše i pomogne romsku djecu, i da je zbog toga stanje zabrinjavajuće. Dženada Rizvanović je kazala da se ona i njeni sunarodnici osjećaju „kao da su druga klasa” u bjelopoljskoj opštini. Problemi postoje. Finansijski Romi nijesu u stanju da šalju svoju djecu u školu. Nemaju ni za život, s obzirom da su na rubu egzistencije. Tu su i problemi zbog dugova za utrošenu električnu energiju  kazala je Rizvanović.

Ona je dodala da se zbog toga Romi sve više odlučuju da napuste Crnu Goru, odlaze u druge države i gradove kako bi poboljšali svoj životni status. Rome bolje prihvataju u inostranstvu, na­gla­si­la je Ri­zva­no­vić, i da ni­je­su bi­li ta­mo te­ško bi ste­kli i krov ova­kav ka­kav ima­ju, već bi osta­li pod ša­to­ri­ma. Ov­dje te­ško ži­vi­mo. Ži­vot nam ni­je kao osta­lim lju­di­ma. Ne mo­že­mo da pro­na­đe­mo posao, ni­je­smo pri­hva­će­ni u dru­štvu. Ma­li je broj dje­ce ko­ja po­ha­đa­ju na­sta­vu  re­kla je Rizva­no­vić. Njen ko­le­ga Se­mir Ba­lić, ko­ji je na če­lu Sred­nje struč­ne ško­le, is­ta­kao je sprem­nost da se na sva­ki na­čin po­mog­ne đa­ci­ma rom­ske po­pu­la­ci­je.

Ima­mo jed­nog uče­ni­ka rom­ske na­ci­o­nal­no­sti, iako do­bi­ja­ju bes­plat­ne udž­be­ni­ke, i ima­ju men­to­ra ko­ji ih pra­ti, i sti­pen­di­ju, u sa­rad­nji sa Mi­ni­star­stvom pro­svje­te. Za sta­ri­je Ro­me, od 20 go­di­na, omo­gu­ću­je­mo bes­plat­no van­red­no po­la­ga­nje is­pi­ta, s ob­zi­rom da ima­mo od obra­zov­nih pro­fi­la za­ni­mlji­va za­ni­ma­nja, kao što su ko­no­bar i ku­var  na­gla­sio je Ba­lić.
U ime Op­šti­ne o Lo­kal­nom pla­nu ak­ci­je za Ro­me, či­ji se za­vr­še­tak če­tvo­ro­go­di­šnji oče­ku­je do kra­ja go­di­ne, Mi­loš Klja­je­vić ka­že da su Ro­mi naj­u­gro­že­ni­ja i naj­mar­gi­na­li­zo­va­ni­ja ma­nji­na u Bi­je­lom Po­lju i Cr­noj Go­ri.

Za­to svi mo­ra­mo pred­u­ze­ti ko­ra­ke i mje­re da se rom­ska dje­ca na pra­vi na­čin in­te­gri­šu u dru­štve­nu za­jed­ni­cu  ka­zao je Klja­je­vić. Di­rek­to­ri­ca pred­škol­ske usta­no­ve ,,Du­šo Basekić” Ida Ćet­ko­vić je ka­za­la da tre­ba pu­no to­ga ura­di­ti da se rom­ska dje­ca uklju­če u ovu usta­no­vu.  Ni­je ih bi­li pro­šle, a ne­ma ih ni ove go­di­ne, iako po­red tri grad­ska objek­ta ima­mo i de­vet pod­ruč­nih odje­lje­nja  jed­no u Njeg­nje­vu u bli­zi­ni nji­ho­vog na­se­lja u Strojta­ni­ci  is­ta­kla je Ćet­ko­vić.M.N.

Di­rek­to­ri­ca Ta­tja­na Še­bek iz Osnov­ne ško­le ,,Pa­vle Ži­žić” iz Njeg­nje­va, gdje na­sta­vu poha­đa 20 Ro­ma, ka­že da je ve­li­ki pro­blem to što na­kon ni­žih raz­re­da pre­sta­ju da do­la­ze u ško­lu. Ni­je­smo za­do­volj­ni na­pret­kom obra­zo­va­nja Ro­ma. Da­nas na­kon pr­vog tromjeseč­ja po­lo­vi­na rom­ske dje­ce ni­je oci­je­nje­na jer ih ne­ma na na­sta­vi. Za­to se u ovaj pro­blem mora­ju uklju­či­ti i dru­ge usta­no­ve  na­gla­si­la je Še­bek.

 25.11.2017.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Можете користити ове HTML ознаке и атрибуте: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top