\z
Flash Vijesti
You are here: Home / ARHIVA / Centar za romske inicijative: Evidentirano preko 50 ugovorenih dječjih brakova

Centar za romske inicijative: Evidentirano preko 50 ugovorenih dječjih brakova

Bijelo Polje – Cen­tar za Rom­ske ini­ci­ja­ti­ve još pro­šle go­di­ne kre­nuo je u re­a­li­za­ci­ju inicija­ti­ve za iz­ra­du smjer­ni­ca u su­zbi­ja­nju ugo­vo­re­nih deč­jih bra­ko­va. Iz­vr­šna di­rek­tor­ka Cen­tra za Rom­ske ini­ci­ja­ti­ve Fa­na De­li­ja je na ju­če odr­ža­nom oku­glom sto­lu u bjelopoljskom ho­te­lu ,,Fran­ca” is­ta­kla da je ini­ci­ja­ti­va, u sa­rad­nji sa UNI­CEF-om, pokrenu­ta pre­ma MUP-u Cr­ne Go­re, a uklju­če­ne su i sve in­sti­tu­ci­je si­ste­ma ka­ko bi iz dome­na svo­jih nad­le­žno­sti na ade­kva­tan na­čin po­mo­gle u su­zbi­ja­nju ovih po­ja­va.

De­li­ja je do­da­la da je od 2012. go­di­ne do­sad u Cr­noj Go­ri bi­lo vi­še od 50 ugo­vo­re­nih dječ­jih bra­ko­va ko­je je Cen­tar za rom­ske ini­ci­ja­ti­ve utvr­dio, ali, ka­ko je pod­vu­kla, nijedan slu­čaj do kra­ja ni­je pro­ce­su­i­ran zbog ne­a­de­kvat­nog za­kon­skog okvi­ra, i ni­je bi­lo kažnja­va­nja ro­di­te­lja.

Ne mo­že da se do­ka­že da se ugo­va­ra­ju dječ­ji bra­ko­vi, jer Rom­ska za­jed­ni­ca ne­gi­ra ovu po­ja­vu. Taj brak se zva­nič­no ne za­sni­va, jer je ri­ječ o ma­lo­ljet­nim li­ci­ma, od 12 do 16 godi­na. Ro­di­te­lje ni­je­smo mo­gli ka­žnja­va­ti na ade­kva­tan na­čin, pa se sti­če uti­sak da je ugo­vo­re­ni deč­ji brak ja­či od sa­mog za­ko­na – is­ta­kla je De­li­ja.

Na okru­glom sto­lu uče­stvo­va­li su svi ko­ji tre­ba da po­stu­pa­ju po utvr­đe­nim smjer­ni­ca­ma za po­stu­pa­nje nad­le­žnih in­sti­tu­ci­ja u slu­ča­je­vi­ma pre­po­zna­va­nja i pro­ce­su­i­ra­nja ugovorenih dječ­jih bra­ko­va i van­brač­nih za­jed­ni­ca.

U Bi­je­lom Po­lju, ka­ko je ka­za­la De­li­ja, do­sad su bi­la če­ti­ri slu­ča­ja ugo­vo­re­nih deč­jih brako­va, od ko­jih su dva iz 2017. go­di­ne. Pred­stav­nik Upra­ve po­li­ci­je Cr­ne Go­re Slav­ko Mi­lić sa­op­štio je da je stra­te­gi­jom o za­šti­ti od na­si­lja u po­ro­di­ci oba­ve­zna iz­ra­da smjernica u slu­ča­ju pre­po­zna­va­nja deč­jih bra­ko­va, ta­ko da je u tim slu­ča­je­vi­ma, za­jed­no sa dru­gim dr­žav­nim or­ga­ni­ma, po­li­ci­ja da­la pun do­pri­nos.

Po­li­ci­ja, cen­tri za so­ci­jal­ni rad, su­do­vi, Mi­ni­star­stvo zdra­vlja, tu­ži­la­štvo… svi mo­ra­ju bi­ti uklju­če­ni i ola­ka­ša­ti pro­fe­si­o­nal­ci­ma rad na te­re­nu da bi se na ko­or­di­ni­san na­čin do­bi­la uput­stva ka­ko tre­ba ra­di­ti i spre­ča­va­ti ove po­ja­ve – is­ta­kao je Mi­lić.M.N.

 

24.01.2018

Izvor: Dan

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Можете користити ове HTML ознаке и атрибуте: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top