\z
Flash Vijesti
You are here: Home / Author Archives: admin (page 17)

Author Archives: admin

Feed Subscription

Kampanja o problemima nasilja nad ženama i u porodici, prisilnim brakovima među romskom i egipćanskom populacijom

GetImage.aspx

U saradnji Ministarstva za ljudska i manjinska prava , Ministarstva unutrašnjih poslova, Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima, Crvenog krsta Crne Gore, juče je u Ulcinju i Baru  organizovana je kampanja u romskim i egipćanskim naseljima o problemima nasilja nad ženama, nasilja u porodici i prisilnim brakovima među romskom i egipćanskom populacijom. Prilikom posjete ovim gradovima, obuhvaćena su naselja Sokolana, Pod ... Read More »

Pripadnici romske i egipćanske populacije na praksi kod poslodavaca

2-6

  Ukupno 22 pripadnika romske i egipćanske populacije iz Berana, Podgorice i Nikšića imaće priliku obučavanja kod 12 poslodavaca, u okviru projekta “Promocija i zaštita ljudskih prava Roma, Egipćana i ostalih ranjivih grupa”. Projekat je podržan od strane Evropske unije posredstvom Delegacije EU koji HELP-Hilfe zur Selbsthilfe realizuje u saradnji sa Romskim obrazovnim fondom (REF), Crvenim krstom Crne Gore i ... Read More »

Romi – evropsko političko pitanje

39162630_303

Ni u jednoj zemlji Evrope nema dovoljno kapaciteta za sve oblasti kulture i istorije Roma. Evropski romski institut za umetnost i kulturu koji je juče (8.6.) otvoren u Berlinu trebalo bi da bude takvo mesto. DW: Gospodine Jovanoviću, Vi ste predsednik Nadzornog odbora Evropskog romskog instituta za umetnost i kulturu. Kakve su ciljevi zacrtani? Željko Jovanović: Mi već nekoliko dekada ... Read More »

Iz Ministarstvu za ljudska i manjinska prava tvrde: Stepen diskriminacije opada sporijim tempom nego što bi željeli.

59362f3e-6f20-43ed-b012-146a0a0a0a64-560f95cd-a834-46b9-8a9f-512-preview

Istraživanje  koje je sproveo CEDEM je pokazalo i da građani osjećaju veliku netrpeljivost prema Romima. Čak 30 odsto građana reklo je da ne bi željeli da im oni budu u komšiluku. Uprkos tome, utvrđeno je da je nivo diskriminacije prema ovoj društvenoj grupi na znatno nižem nivou u odnosu na zemlje Zapadne i Istočne Evrope. Radošević-Marović podsjeća da resor u ... Read More »

Juventas: Romi u Crnoj Gori su i dalje socijalno isključeni

juventas

Romi u Crnoj Gori i dalje žive na margini, socijalno isključeni, iako su posljednjih godina uloženi značajni napori kako bi im se olakšao pristup obrazovnim, zdravstvenim i socijalnim programima i uslugama, ocijenjeno je iz nevladine organizacije (NVO) Juventas. Iz te organizacije su ukazali da su socijalna distanca, siromaštvo, otežan pristup obrazovanju, zapošljavanju, socijalnoj zaštiti, zdravstvenoj zašiti, stanovanju, učešću u odlučivanju, ... Read More »

Sirotinja u pepelu: Porodici Arifaj nakon požara pomogla “ Banka hrane”

arifaj

Pa­ket sa osnov­nim pre­hram­be­nim na­mir­ni­ca­ma i pa­ket sred­sta­va za hi­gi­je­nu Ban­ke hrane, pr­vo je što je vi­šeč­la­na po­ro­di­ca Ari­faj sa Ko­ni­ka pri­mi­la na­kon što im je pri­je par dana do te­me­lja iz­go­re­la ba­ra­ka u ko­ju su osam go­di­na ula­ga­li sve što su ima­li. Gla­va porodi­ce Meh­med Ma­ka Ari­faj i su­pru­ga Zu­ra­fe­ta na­vo­de da su ju­tro na­kon po­ža­ra dočeka­li mo­kri i ... Read More »

Najviši stepen diskriminacije prisutan je u oblasti zapošljavanja kazao je metodolog Miloš Bešić.

besic

Sva­ki dru­gi gra­đa­nin Cr­ne Go­re sma­tra da je dis­kri­mi­ni­san u obla­sti za­po­šlja­va­nja, pokaza­lo je is­tra­ži­va­nje Cen­tra za de­mo­kra­ti­ju i ljud­ska pra­va (CE­DEM). Is­tra­ži­va­nje je po­ka­za­lo da je naj­vi­ši ste­pen dis­kri­mi­na­ci­je pri­su­tan u obla­sti za­po­šlja­va­nja po kriterijumu po­li­tič­ke pri­pad­no­sti (69,1 od­sto). Glav­ni me­to­do­log CE­DEM-a Mi­loš Be­šić ka­zao je ju­če da je dis­kri­mi­na­ci­ja iden­ti­fi­ko­va­na u obla­sti­ma za­po­šlja­va­nja, obra­zo­va­nja, do­stup­no­sti zdrav­stve­noj za­šti­ti, ra­du ... Read More »

Amnesty: Jača nasilje nad evropskim Romima

rumunjska_romi_epa_main

Samo u Francuskoj prošle je godine zatvoreno 165 romskih naselja s približno 20.000 stanovnika, upozorava Amnesty. Romi su sve više žrtve nasilja u Europi, a države ne uviđaju problem u dovoljnoj mjeri, tvrdi Amnesty International u izvješću objavljenom povodom Međunarodnog dana Roma. „Vlade nerado priznaju širinu problema i slabo reagiraju kad se s njim treba boriti“, ocjenjuje Marco Perolini iz ... Read More »

Scroll To Top