\z
Flash Vijesti
You are here: Home / Author Archives: admin (page 20)

Author Archives: admin

Feed Subscription

Ministar Mehmed Zenka: Prioriteti Inicijative integracija Roma 2020.

integracija 20120

Uz uvažavanje postignutih rezultata u prethodnom periodu, intenziviraćemo aktivnosti koje garantuju punu integraciju romske i egipćanske populacije u crnogorsko društvo, rekao je ministar Mehmed Zenka u razgovoru sa predstavnicima akcionog tima Regionalnog savjeta za saradnju, Orhanom Useinom i Aleksandrom Bojadžievom. Integracija Roma uključena je u pregovore o proširenju i jedan je od ključnih elemenata pregovora o Poglavlju 23, koje je od visokog ... Read More »

Hronologija inkluzije Roma i Egipćana

muki

Romi i Egipćani su narodi bez svoje matične države i kao takvi su kao djeca, koja rastu i žive kao siročad, uglavnom prepušteni sebi, pomirivši se sa činjenicom da im drugi kroji i određuje sudbinu, ali i njihove prioritete. Tako je bar bilo do sada. Ustav ih ne prepoznaje kao ustavnu kategoriju, nego su razvrstani u grupi ostalih zajednica i ... Read More »

Intervju sa Osmanom Balićem romskim intelektualcem i borcem za ljudska prava

osman

Koordinator Lige za dekadu Roma i predsednik Izvršnog odbora YUROM Centra Osman Balić razgovarao je sa nama o trenutnom statusu Roma, njihovoj diskriminaciji u oblasti zapošljavanja, stanovanja, obrazovanja i zdravlja, kao i o Dekadi Roma u kojoj se Srbija obavezala da poboljša položaj romske zajednice. Koliko je Vaš otac Sait Balić uticao na Vas da uđete u romsku politiku? Jako mnogo ... Read More »

Ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka u posjeti romskom savjetu

16409385_10208045472916903_1567733262_o

Ministar Mehmed Zenka danas je svojim najbližim saradnicima posjetio Romski Savjet. Primio ih je Predsjednik romskog savjeta Isen Gaši sa svojim najbližim saradnicima. Gaši je upoznao  Zenku sa svim aktuelnim problemima sa kojima se danas susreću Romi i Egipćani u Crnoj Gori. Tom prilikom je istakao nekoliko ključnih problema sa kojima se susreću Romi u Crnoj Gori. Gaši je istakao ... Read More »

Ministar Mehmed Zenka ocjenio; Malo Roma u školama

58906e71-52b4-48bd-93b2-0feb0a0a0a69-3101zenka-preview

Mi­ni­star ljud­skih i ma­njin­skih pra­va Meh­med Zen­ka oci­je­nio je za­bri­nja­va­ju­ćim po­da­tak da je u osnov­nom obra­zo­va­nju škol­ske 2016/17. upi­sa­no 1.488 dje­ce iz rom­ske i egip­ćan­ske po­pu­la­ci­je, dok je sred­njo­ško­la­ca sve­ga 111. On je na­gla­sio da je neo­p­hod­no bo­lje mo­ti­vi­sa­ti dje­cu iz ove za­jed­ni­ce da ne od­u­sta­ju od obra­zo­va­nja i na­sta­ve ško­lo­va­nje, jer se na taj na­čin obez­bje­đu­je pred­u­slo­v za nji­ho­vu ... Read More »

Kamp Konik 2 zatvoren nakon 16 godina

vracaju se

Danas su se na Kosovo dobrovoljno vratile još četiri romske porodice (18 lica) koje su prethodnih 16 godina bile smještene u izbjegličkom kampu Konik 2 u Podgorici. Nakon njihovog povratka, u kampu Konik 2 više ne stanuje nijedna izbjegla porodica, pa su se time stekli uslovi za zatvaranje ovog naselja, koji se nalazi u neposrednoj blizini gradske deponije. Kamp „Konik ... Read More »

Uković: Uključiti RAE populaciju u institucije sistema

muhamed-ukovic

Integracija romske i egipćanske  zajednice u crnogorsko društvo nemoguća je dok se ne obezbijedi sistemsko rješenje za adekvatno učešće romske i egipćanske zajednice u institucije Sistema. Romi i Egipćani u Crnoj Gori djele sudbinu ostalih zajednica, a sve analize pokazuju da je broj siromašnih mnogo veći od statističkih podataka nadležnih institucija. Šta tek reći o Romima i Egipćanima koji se ... Read More »

Zapošljavanje Roma najveći problem

neyaposlenost

Crna Gora je napredovala u integraciji Roma u crnogorsko društvo, ali je zapošljavanje i dalje najveći problem sa kojim se ta zajednica suočava, poručeno je na seminaru „Unapređenje zapošljavanja Roma u Crnoj Gori“. Ministar za ljudska i manjinska prava, Suad Numanović kazao je da se integracija romske populacije može jedino obezbijediti kvalitetnim obrazovanjem. On je ukazao da je nekada u ... Read More »

Scroll To Top