\z
Flash Vijesti
You are here: Home / Entertainment

Category Archives: Entertainment

Feed Subscription

Nova generacija romske zajednice kompetentna da utiče na proces donošenja odluka

samir

Izvršni direktor NVO Mladi Romi, Samir Jaha, kazao je da su Romi dio crnogorskog društva i da ta populacija Crnu Goru smatra svojom domovinom. U Crnoj Gori postoji nova generacija romske zajednice, koja je osposobljena da ravnopravno sa drugima utiče na proces donošenja odluka, uprkos ograničenim mogućnostima koje ta populacija ima u pristupu raznim oblastima života. To je saopšteno na ... Read More »

Povodom svjetskog dana romskog jezika

2

Povodom 5. novembra, svjetskog dana romskog jezika, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava doniralo je didaktički materijal, romske bukvare za neformano učenje romskog jezika, te pribor za učenje, igru i rad djeci u predškolskoj ustanovi „Đina Vrbica“, u prigradskom naselju Konik, u Podgorici. Ovu podgoričku ustanovu pohađa najveći broj djece iz romske populacije, njih stotinak. Imajući u vidu činjenicu da je romski jezik nestandardizovan ... Read More »

Najviši stepen diskriminacije prisutan je u oblasti zapošljavanja kazao je metodolog Miloš Bešić.

besic

Sva­ki dru­gi gra­đa­nin Cr­ne Go­re sma­tra da je dis­kri­mi­ni­san u obla­sti za­po­šlja­va­nja, pokaza­lo je is­tra­ži­va­nje Cen­tra za de­mo­kra­ti­ju i ljud­ska pra­va (CE­DEM). Is­tra­ži­va­nje je po­ka­za­lo da je naj­vi­ši ste­pen dis­kri­mi­na­ci­je pri­su­tan u obla­sti za­po­šlja­va­nja po kriterijumu po­li­tič­ke pri­pad­no­sti (69,1 od­sto). Glav­ni me­to­do­log CE­DEM-a Mi­loš Be­šić ka­zao je ju­če da je dis­kri­mi­na­ci­ja iden­ti­fi­ko­va­na u obla­sti­ma za­po­šlja­va­nja, obra­zo­va­nja, do­stup­no­sti zdrav­stve­noj za­šti­ti, ra­du ... Read More »

Slovačka Policija napala romsku zajednicu, djeca i stariji ranjeni

slovacka-policija-napala-romsku

Europski Centar za Romska Prava (ERRC) je primio video snimak u kojemu policijski službenici nemilosrdno i nasumično napadaju na ulici pripadnike romske manjine u Slovačkom gradići, Zborov. Policijski službenici su 16-og travnja ušli u romsko naselje, te su bez razlike tukli pripednike romske manjine, uključujući djecu i starije osobe, navodi Europski Centar za Romska Prava. Troje osoba su zatražile medicinsku ... Read More »

Scroll To Top